Wat willen wij bereiken?

Er doet zich werkelijk een unieke kans voor. De ANWB heeft aangegeven te willen vertrekken, en dit is het moment om voor nu en de toekomst hier een prachtige herontwikkeling te realiseren. Een herontwikkeling met passende woningbouw inclusief sociaal, opgaand in het groen en waarin recht wordt gedaan aan de monumentale gebouwen van de ANWB. Een plek waar de gemeente Wassenaar, de gemeente Den Haag maar vooral de omwonenden trots op kunnen zijn. Én waar de nieuwe bewoners echt van kunnen genieten.

De Wijkvereniging Benoordenhout, de Stichting Wijkbelangen Uilennest, de vertegenwoordiging bewoners Van Alkemadelaan, de vertegenwoordiging bewoners Wassenaarseweg en de Tuinvereniging Clingendael hebben zich als belanghebbendenverenigd ten behoeve van de herontwikkeling van het ANWB terrein.

Wij vertegenwoordigen en zeer brede achter ban uit de wijk Benoordenhout. Wij willen constructief betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van de plan- en besluitvorming rondom de herontwikkeling van het ANWB-terrein.

Ons doel is om een voor en door alle partijen gedragen resultaat te bereiken. Dit betekent dat wij de  volgende uitgangspunten hanteren:

  • Geen hoogbouw
  • Maximale bouwhoogte lager dan de hoogte van het Rijksmonumentale ANWB-kantoor. Aan de kant van park Clingendael en aan de kant van de van Alkemadelaan maximaal 25 meter hoogte
  • Bouwvolume kleiner dan het huidige totale volume aan bebouwing ( BVO: 51.000 m2 )
  • Bouwoppervlakte van bestaande bouw benutten
  • Rooilijn aan de van Alkemadelaan min. 50m bij de weg vandaan
  • Passend aantal woningen 200 – 300
  • Geen verhoging van de verkeersdruk voor de wijk en de directe omgeving ten opzichte van het huidige gebruik
  • Eerst een Leefbaarheids Effect Rapportage opstellen, daarna besluitvorming
  • Architectuur passend bij beschermd stadsgezicht Benoordenhout en uitstraling van de wijk
  • Reële compensatie voor verhoogde gebruiksdruk op park Clingendael en aantasting van de ecologische waarden