Wat is er aan de hand?

De gemeente Wassenaar wil op het ANWB terrein 425 woningen bouwen met 50 meter
hoogbouw. Met dit gigantische bouwwerk wordt de leefbaarheid van Benoordenhout en
Clingendael onacceptabel aangetast.

Benoordenhout transformeert, de afgelopen jaren zijn er veel woningen bijgekomen en zijn functies zoals zorg, openbaar vervoer en onderwijs veranderd. In goed overleg tussen alle partijen, met wederzijds vertrouwen, lukt het telkens weer de waardevolle leefomgeving voor ons en onze nakomelingen te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Er doet zich werkelijk een unieke kans voor. De ANWB heeft aangegeven te willen vertrekken, en dit is het moment om voor nu en de toekomst hier een prachtige herontwikkeling te realiseren! Een herontwikkeling met passende woningbouw inclusief sociaal, opgaand in het groen en waarin recht wordt gedaan aan de monumentale gebouwen van de ANWB. Een plek waar de gemeente Wassenaar, de gemeente Den Haag maar vooral de omwonenden trots op kunnen zijn. Én waar de nieuwe bewoners echt van kunnen genieten.

De gemeente Wassenaar heeft zoals elke gemeente een woningbouwopgave. Zij ziet nu haar kans schoon om een groot deel hiervan op hun gemeentegrens ver buiten hun dorpskern te realiseren. De gemeente Wassenaar is van plan om circa 425 woningen met flatgebouwen van 47 meter hoog te realiseren. Zij legt hierbij in harde confrontatie met haar buren, onze wijk Benoordenhout, eenzijdig haar wil op.

De gemeente Wassenaar, onder leiding van haar VVD wethouder dhr. Wassenaar, maakt veel haast. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk de Wassenaarse raad te laten instemmen met het voorstel om bovenstaand plan in gang te zetten. De heer Wassenaar lijkt zich te hebben gecommitteerd aan de business case van de externe commerciële partijen ANWB en ontwikkelaar ABB. Hij is niet bereid zorgvuldigheid in acht te nemen
en schaadt hiermee de zorgplicht van de overheid. Het niet aan de gemeente Wassenaar om rekening te houden met commerciële belangen van de welvarende partijen ANWB en ABB.

Met het plan om een klein dorp met 425 woningen en flatgebouwen tot 50 meter hoog te realiseren op een zeer bescheiden stukje grond naast het prachtige park Clingendael ontstaat een ongekend kolossaal bouwvolume. De ANWB als verkoper en ontwikkelaar ABB als beoogd koper worden spekkoper en Benoordenhout de dupe.

Wij als direct omwonenden zijn uitermate betrokken bij onze wijk en onze leefomgeving. De Wijkvereniging Benoordenhout namens alle bewoners van Benoordenhout, de Stichting Wijkbelangen Uilennest, de verenigde bewoners van Alkemadelaan en de Wassenaarseweg en de Tuinvereniging Clingendael hebben zich als belanghebbendenverenigd.

Het is voor ons volstrekt onacceptabel dat met een gigantisch bouwwerk de leefbaarheid van onze wijk en haar omgeving verstrekkend wordt aangetast. Wij moeten alle middelen aangrijpen, desnoods in een jarenlang bittere juridische strijd, om van deze unieke locatie iets moois te maken met minder bouwvolume, geen hoogbouw en minder woningen.

Wij komen in opstand en eisen van de gemeente Wassenaar dat zij luistert naar de omwonenden en niet vanuit de bestuurskamer haar wil oplegt. Ook verwachten wij alle ondersteuning van onze eigen gemeente Den Haag. Wij willen constructief betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van de plan- en besluitvorming rondom de herontwikkeling van het ANWB-terrein. Ons doel is om een voor en door alle partijen gedragen resultaat te bereiken.

Wie zijn wij?

Wij zijn een brede vertegenwoordiging vanuit de wijk Benoordenhout en hebben ons verenigd om een prachtige herontwikkeling van het ANWB terrein te realiseren.

De Wijkvereniging Benoordenhout, de Stichting Wijkbelangen Uilennest, de vertegenwoordiging bewoners Van Alkemadelaan, de vertegenwoordiging bewoners Wassenaarseweg en de Tuinvereniging Clingendael hebben zich als belanghebbenden verenigd ten behoeve van de herontwikkeling van het ANWB terrein.

 • De Wijkvereniging Benoordenhout behartigt de algemene belangen van alle bewoners in de gehele wijk Benoordenhout.
 • Stichting Uilennest vertegenwoordigt de bewoners in de wijk Uilennest, direct gelegen tegenover het huidige ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg.
 • Tuinvereniging Clingendael is een actieve tuinvereniging die met 40 actieve leden tuiniert op een eigen locatie in Clingendael direct aan op de achterzijde van het ANWB-kantoor en het naastgelegen terrein van de Koninklijke Marechaussee.
 • De vertegenwoordiging bewoners van Alkemadelaan wonen direct tegenover het huidige ANWB-terrein aan de van Alkemadelaan.
 • De vertegenwoordiging bewoners Wassenaarseweg wonen direct tegenover het huidige ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg.

De vraag naar nieuwe woningen enerzijds en de huidige leegstand van de ANWB kantoren anderzijds vormen een goede basis voor herontwikkeling. Wij zijn trots op onze wijk en hebben het beste voor met onze wijk en de huidige en toekomstige bewoners. Daarbij past een kwalitatief hoogwaardige nieuwe invulling van de huidige ANWB locatie, die bijdraagt aan de leefbaarheid van onze wijk en aan het genieten van Park Clingendael.

De belanghebbenden willen constructief betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van de plan- en besluitvorming rondom de herontwikkeling van het ANWB-terrein. Doel is om een voor en door alle partijen gedragen resultaat te bereiken.

De belanghebbenden bestaan uit een kerngroep met de volgende personen:

Chance Pennington de Jongh, voorzitter wijkvereniging Benoordenhout

Ad van Ginkel, vertegenwoordiging wijkvereniging Benoordenhout

Guy Konings, voorzitter Tuinvereniging Clingendael

Rachel Knevel, vertegenwoordiging bewoners Van Alkemadelaan

Bert ter Avest, vertegenwoordiging bewoners Van Alkemadelaan

Marcel Boer, vertegenwoordiging bewoners Wassenaarseweg

Pieter Habets, vertegenwoordiging bewoners Wassenaarseweg

H. Houwink, vertegenwoordiging Stichting wijkbelangen Uilennest

Natascha Roukema, communicatie

Wat willen wij bereiken?

Er doet zich werkelijk een unieke kans voor. De ANWB heeft aangegeven te willen vertrekken, en dit is het moment om voor nu en de toekomst hier een prachtige herontwikkeling te realiseren. Een herontwikkeling met passende woningbouw inclusief sociaal, opgaand in het groen en waarin recht wordt gedaan aan de monumentale gebouwen van de ANWB. Een plek waar de gemeente Wassenaar, de gemeente Den Haag maar vooral de omwonenden trots op kunnen zijn. Én waar de nieuwe bewoners echt van kunnen genieten.

De Wijkvereniging Benoordenhout, de Stichting Wijkbelangen Uilennest, de vertegenwoordiging bewoners Van Alkemadelaan, de vertegenwoordiging bewoners Wassenaarseweg en de Tuinvereniging Clingendael hebben zich als belanghebbendenverenigd ten behoeve van de herontwikkeling van het ANWB terrein.

Wij vertegenwoordigen en zeer brede achter ban uit de wijk Benoordenhout. Wij willen constructief betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van de plan- en besluitvorming rondom de herontwikkeling van het ANWB-terrein.

Ons doel is om een voor en door alle partijen gedragen resultaat te bereiken. Dit betekent dat wij de  volgende uitgangspunten hanteren:

 • Geen hoogbouw
 • Maximale bouwhoogte lager dan de hoogte van het Rijksmonumentale ANWB-kantoor. Aan de kant van park Clingendael en aan de kant van de van Alkemadelaan maximaal 25 meter hoogte
 • Bouwvolume kleiner dan het huidige totale volume aan bebouwing ( BVO: 51.000 m2 )
 • Bouwoppervlakte van bestaande bouw benutten
 • Rooilijn aan de van Alkemadelaan min. 50m bij de weg vandaan
 • Passend aantal woningen 200 – 300
 • Geen verhoging van de verkeersdruk voor de wijk en de directe omgeving ten opzichte van het huidige gebruik
 • Eerst een Leefbaarheids Effect Rapportage opstellen, daarna besluitvorming
 • Architectuur passend bij beschermd stadsgezicht Benoordenhout en uitstraling van de wijk
 • Reële compensatie voor verhoogde gebruiksdruk op park Clingendael en aantasting van de ecologische waarden

Kom ook in actie!

Help mee om de plannen van de gemeente Wassenaar voor megalomane hoogbouw op het ANWB terrein in onze wijk te stoppen!

Wat kunt u doen?

 • Kom in actie, samen staan we sterker
 • Verspreid onze boodschap in de wijk en daarbuiten
 • Neem contact op met raadsleden en wethouder van de gemeente Wassenaar en maak uw mening kenbaar
 • Vraag onze eigen gemeente Den Haag, raadsleden en wethouder, om ondersteuning
 • Maak uw mening naar de ANWB kenbaar
 • Meld u aan op onze Facebook pagina Herbouw ANWB Clingendael
 • Mail ons met uw inbreng: HerbouwANWBClingendael@gmail.com
 • Meld u bij ons om mee te helpen